Home

Latest News

Pay attention to the risk of infection and tumor progression during application of TNF-α inhibitors in uveitis

Authors: Chi Ying,  Yang Liu DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20211020-00571 Published 2021-11-10 Cite asChin J Exp Ophthalmol, 2021, 39(11): 929-932. Abstract Adalimumab, one ...
Read More

Enhanced effect of microRNA-338-3p in bone marrow-derived dendritic cells on IRBP1-20-specific T helper 17 cells activation in experimental autoimmune uveitis

Authors: Yang Chao,  Wei Yankai,  Wei Ruihua,  Nian Hong DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20200608-00404 Published 2021-11-10 Cite asChin J Exp Ophthalmol, 2021, 39(11): ...
Read More

Inhibitory effect of rosmarinic acid on high glucose-induced angiogenesis of human retinal microvascular endothelial cells and the activation of NLRP3 inflammasome pathway

Authors: Fan Jiangli,  Guan Yanling,  Li Rong,  Yao Yang DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20191203-00520 Published 2021-11-10 Cite asChin J Exp Ophthalmol, 2021, 39(11): ...
Read More

Effects of intravenous injection of human umbilical cord mesenchymal stem cells-derived small extracellular vesicles on experimental autoimmune uveitis in mice

Authors: Li Yongtao,  Duan Yanan,  Li Huan,  Zhang Zhihui,  Ren Xinjun,  Li Xiaorong,  Zhang Xiaomin DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20200430-00302 Published 2021-11-10 Cite ...
Read More

Comparison of the effects of different intraocular infusion solutions on histology and function of retina

Authors: Zhu Li,  Miao Heng,  Hu Qinrui,  Liu Zhiming,  Bai Yujing,  Yu Youzhi,  Fu Yafei,  Xia Huika,  Huang Lvzhen,  Qi ...
Read More

Evaluation of corneal nerve damage in diabetic patients after panretinal photocoagulation based on the wide-field mosaic analysis of corneal subbasal nerve plexus

Authors: Huang Shulan,  Zhao Shaozhen,  Wang Xiaowu,  Yang Jizhong,  Zheng Xiaofen,  Han Yuping,  Zhao Juwei,  Hou Guangping,  Yu Hua DOI: ...
Read More

Comparison of therapeutic effect for diabetic macular edema based on different optical coherence tomography patterns

Authors: Xu Xinyu,  Xia Ying,  Hu Tianming,  Wei Wei DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20190606-00247 Published 2021-11-10 Cite asChin J Exp Ophthalmol, 2021, 39(11): ...
Read More

Comparison of the protective effect of corneal protectant and balanced salt solution on the ocular surface during minimally invasive vitreous surgery for proliferative diabetic retinopathy

Authors: Wang Wei,  Li Suyan,  Zhang Zhengpei,  Liu Haiyang,  Ji Sujuan DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20200430-00303 Published 2021-11-10 Cite asChin J Exp Ophthalmol, ...
Read More

Multimodal imaging analysis of congenital optic disc pit

Authors: Qiao Xinrui,  Zhou Nalei,  Ma Jingxue,  Shi Junfang,  Dai Li,  Liu Ying,  Li Yihang,  Shi Jinxin,  An Jianbin DOI: ...
Read More

Characteristics of multicolor imaging in the acute central serous chorioretinopathy

Authors: He Lu,  Chen Changzheng,  Yi Zuohuizi,  Wang Xiaoling,  Xu Amin,  Liu Juejun DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20210922-00529 Published 2021-11-10 Cite asChin J ...
Read More