Home

Latest News

Rational selection between internal and external drainage approaches for microinvasive/minimally invasive glaucoma surgery in intraocular pressure control

Authors: Yang Hongfang,  Lu Wenhan,  Sun Xinghuai DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20231225-00218 Published 2024-06-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(6): 497-502. Abstract  ...

Efficacy and safety of HA-Mg drainage plate implantation in anterior chamber for intraocular pressure control in rabbit eyes

Authors: Zhu Xiaomin,  Luo Wangdu,  Lin Yi,  Cai Mingming,  Chen Yi,  Xie Lin,  Wang Yong,  Li Xiangji DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230301-00071 Published 2024-06-10 ...

Proteomic analysis of aqueous humor in patients with exfoliation syndrome

Authors: Xu Zhao,  Wang Liming,  Feng Qiang,  Zhang Dandan,  Ayiguzaili Tuerdimaimaiti,  Guo Ruru,  Dong Lijie,  Wei Ruihua,  Liu Aihua DOI: ...

Efficacy and safety of ab externo and ab interno transluminal trabeculotomy in patients with secondary glaucoma following pars plana vitrectomy

Authors: Yang Xiaoyuan,  Wang Huaizhou,  Jin Xin,  Ma Conghui,  Cui Hongpei,  Liu Qian,  Li Haijun DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230713-00038 Published 2024-06-10 Cite as ...

Efficacy and safety of micropulse transscleral cyclophotocoagulation in the treatment of refractory glaucoma: a prospective multicenter observational study

Authors: Lin Fengbin,  Hu Baiyu,  Ling Qiying,  Song Yunhe,  Gao Xinbo,  Zhang Yingzhe,  Chen Yu,  Duan Xuanchu,  Zeng Liuzhi,  Zhang ...

Analysis of the factors influencing the onset of acute PACG after COVID-19 outbreak

Authors: Lu Yanan,  Ding Wenjun,  Chen Xiaoya,  Li Suyan,  Miao Peijian,  Zhao Jinqiao,  Si Peibo DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230504-00160 Published 2024-06-10 Cite as ...

Cytokines expression in intraocular fluid in neovascular glaucoma: a meta-analysis

Authors: Zhu Shuqing,  Chen Jinyuan,  Zhou Mengtian,  Du Jie,  Xu Shuxia,  Li Haoyu,  Liang Yuanbo DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230321-00092 Published 2024-06-10 Cite as ...

Research progress on the application of XEN gel stent implantation in glaucoma treatment

Authors: Chen Yinqi,  Yao Yihua,  Zhu Yihua DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220406-00140 Published 2024-06-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(6): 547-556 ...

Research progress on the biomechanical properties of trabecular network in the pathogenesis of glaucoma

Authors: Bu Qianwen,  Pan Xiaojing DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20210721-00421 Published 2024-06-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(6): 564-568. Abstract      ...

Advances in methods to assess progression of glaucomatous visual impairment

Authors: Wu Qianru,  Zhang Chun DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20200622-00447 Published 2024-06-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(6): 569-575. Abstract      ...