Home

Latest News

Focusing on innovative drug therapy for neovascular age-related macular degeneration

Authors: Lu Yingyi,  Zhao Jing,  Dai Hong DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20231225-00217 Published 2024-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(5): 401-407. Abstract  ...

MeCP2-induced alterations of transcriptome and m6A modification in retinal pigment epithelial cell

Authors: Zhang Yongya,  Li Xiaohua,  Zhao Xueru,  Li Xue DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230920-00105 Published 2024-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(5): ...

Regulatory role of heat shock transcription factor 1 in antioxidant and anti-aging function of the retinal pigment epithelial cells

Authors: Jiang Mingjun,  Shang Guohui,  Zhang Fengyan,  Yin Fanxiang,  Xue Mengjiao,  Hu Yanzhong,  Peng Xuyan DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230905-00093 Published 2024-05-10 Cite as ...

Protective effect of Qideng Mingmu capsule on retinal vessels in mice with oxygen-induced retinopathy

Authors: Liu Chunmeng,  Ding Shan,  Dong Xuewen,  Zhao Dandan,  Pu Siyuan,  Pei Li,  Zhang Fuwen DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220426-00181 Published 2024-05-10 Cite as ...

Optical coherence tomography imaging features of Coats disease and their correlation with macular fibrosis

Authors: Zhou Ziyi,  Dou Guorui,  Yan Hongxiang,  Zhang Guoheng,  Zhu Jinting,  Sun Dongjie,  Zhang Zifeng,  Li Manhong,  Wang Yusheng DOI: ...

Clinical characteristics and treatment outcomes of chronic dacryocystitis-related corneal ulcers

Authors: Huang Qing,  Shan Fengmei,  Li Jie,  Zhang Xiaoyu,  Lu Xiuhai,  Wang Fuhua,  Gao Hua,  Qi Xiaolin DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220113-00013 Published 2024-05-10 ...

Efficacy of vitrectomy combined with subretinal injection of tissue plasminogen activator on macular hemorrhage

Authors: Xue Xiaoyang,  Liu Boshi,  Li Xiaorong DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20231012-00125 Published 2024-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(5): 448-452. Abstract  ...

Changes in refractive power and ocular biometrics before and after the onset of myopia in children: the Anyang Childhood Eye Study

Authors: Shi Menghai,  Huang Ying,  Li He,  Tu Yongfang,  Li Lei,  Kang Mengtian,  Wei Shifei,  Sun Yunyun,  Yin Lei,  Wang ...

Concept and characteristics of peripapillary pachychoroid syndrome

Authors: Wang Wenyu,  Su Yu,  Chen Changzheng DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220719-00338 Published 2024-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(5): 462-466. Abstract  ...

Research progress on regulation of Ang/Tie signaling pathway in the treatment of ocular neovascular diseases

Authors: Yang Jingyan,  Wei Wenbin DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220618-00283 Published 2024-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(5): 467-472. Abstract      ...