Category: Current Issue

Promoting tear production: neurostimulation for dry eye

Authors: Gong Lan,  Wang Wushuang DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20231021-00147 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 305-308. Abstract                            【Download PDF】 【Read Full Text】 Dry eye syndrome is a common ocular surface disorder often caused by deficient or poor-quality tear production.There are numerous […]

Effect of light pattern on dopamine transporter in the guinea pig retina

Authors: Wang Jingjing,  Li Kai,  Xiang Kaidi,  Chen Jun,  Du Linlin,  Yang Jinliuxing,  Liu Sichen,  Wang Ling,  He Xiangui DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20231103-00159 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 309-314. Abstract                           【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To study the distribution and […]

Changes in m6A demethylase ALKBH5 expression in form-deprivation myopic guinea pigs and its significance

Authors: Xiang Xiaoling,  Liao Xuan,  Meng Jiayu,  Zhou Guimei,  Zhou Hong,  Zhou Xianmei DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20231028-00156 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 315-321. Abstract                          【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To investigate the alteration of m6A demethylase AlkB homolog 5 (ALKBH5) […]

Targets and validation of Salvia miltiorrhiza in myopia through network pharmacology

Authors: Lu Xiaonan,  Li Jie,  An Guangqi,  Liu Zhenhui,  Liang Chunyu,  Dai Shuzhen DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20231209-00205 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 322-328. Abstract                            【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To explore and validate the targets of Salvia miltiorrhiza in myopia using […]

Regulatory effect of TRPC3 on the biological behavior of retina in OIR mice and human retinal endothelial cells

Authors: Zhang Yue,  Liu Xiaojing,  Zhen Yuhan,  Yao Yao,  Shao Bin,  Xu Manhong,  Wang Yanhui,  Liu Zhiqiang,  Wang Wei,  Mao Ailing,  Zhang Baoyue,  Zhang Minglian,  Chen Zhimin DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230606-00217 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 331-338. Abstract                           【Download PDF】 【Read […]

Comparison of the effect of delaying progression of myopia in children with defocus incorporated multiple segments spectacle lenses and orthokeratology

Authors: Li Xiuhong,  Fu Aicun,  Ji Na,  Wang Weiqun,  Lyu Yong,  Li Guangguang,  Zhao Bingxin,  Qin Jian DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220517-00222 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 339-346. Abstract                            【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To compare the effect of delaying […]

Correlation analysis of myopia aberration and objective depth of focus in the human eye

Authors: Zhang Mingdong,  Wang Yan,  Zhao Xinheng DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20221123-00545 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 347-353. Abstract                             【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To investigate the correlation between low-order and high-order aberrations and objective depth of focus in the […]

Comparison of vault measurements by Scansys, Pentacam, CASIA and Arcscan after ICL implantation

Authors: Zhang Bo,  Wang Hao,  Pang Chenjiu,  Du Wenwen,  Sun Zaohe,  Li Jin,  Gu Yuwei,  Wang Shulin,  Fan Qi DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20221023-00492 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 354-360. Abstract                            【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To evaluate the consistency […]

Efficacy and safety of transepithelial photorefractive keratectomy combined with accelerated corneal cross-linking for refractive error in thin or irregular cornea

Authors: Zhang Linli,  Di Yu,  Li Ying,  Deng Hongli,  Ren Yan,  Wang Lu DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220926-00455 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 361-366. Abstract                             【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To evaluate the efficacy and safety of transepithelial photorefractive keratectomy […]

An interpretation of the new version of Refractive Errors Preferred Practice Pattern®

Authors: Tong Haohai,  Liu Hu DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230804-00056 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 367-371. Abstract                            【Download PDF】 【Read Full Text】 In September 2022, the American Academy of Ophthalmology released the latest version of Refractive Errors Preferred Practice Pattern® (PPP). It provides […]