Category: Clinical Science

Efficacy and safety of ab externo and ab interno transluminal trabeculotomy in patients with secondary glaucoma following pars plana vitrectomy

Authors: Yang Xiaoyuan,  Wang Huaizhou,  Jin Xin,  Ma Conghui,  Cui Hongpei,  Liu Qian,  Li Haijun DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230713-00038 Published 2024-06-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(6): 520-526. Abstract                               [Download PDF] [Read Full Text] Objective To investigate the efficacy and safety of […]

Efficacy and safety of micropulse transscleral cyclophotocoagulation in the treatment of refractory glaucoma: a prospective multicenter observational study

Authors: Lin Fengbin,  Hu Baiyu,  Ling Qiying,  Song Yunhe,  Gao Xinbo,  Zhang Yingzhe,  Chen Yu,  Duan Xuanchu,  Zeng Liuzhi,  Zhang Xiulan DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20231201-00192 Published 2024-06-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(6): 527-531. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To […]

Analysis of the factors influencing the onset of acute PACG after COVID-19 outbreak

Authors: Lu Yanan,  Ding Wenjun,  Chen Xiaoya,  Li Suyan,  Miao Peijian,  Zhao Jinqiao,  Si Peibo DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230504-00160 Published 2024-06-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(6): 532-537. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To analyze the proportion of patients with […]

Cytokines expression in intraocular fluid in neovascular glaucoma: a meta-analysis

Authors: Zhu Shuqing,  Chen Jinyuan,  Zhou Mengtian,  Du Jie,  Xu Shuxia,  Li Haoyu,  Liang Yuanbo DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230321-00092 Published 2024-06-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(6): 538-546. Abstract                               [Download PDF] [Read Full Text] Objective To systemically evaluate the characteristics of cytokine […]

Optical coherence tomography imaging features of Coats disease and their correlation with macular fibrosis

Authors: Zhou Ziyi,  Dou Guorui,  Yan Hongxiang,  Zhang Guoheng,  Zhu Jinting,  Sun Dongjie,  Zhang Zifeng,  Li Manhong,  Wang Yusheng DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220701-00306 Published 2024-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(5): 436-441. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To analyze the […]

Clinical characteristics and treatment outcomes of chronic dacryocystitis-related corneal ulcers

Authors: Huang Qing,  Shan Fengmei,  Li Jie,  Zhang Xiaoyu,  Lu Xiuhai,  Wang Fuhua,  Gao Hua,  Qi Xiaolin DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220113-00013 Published 2024-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(5): 442-447. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To analyze the clinical characteristics […]

Efficacy of vitrectomy combined with subretinal injection of tissue plasminogen activator on macular hemorrhage

Authors: Xue Xiaoyang,  Liu Boshi,  Li Xiaorong DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20231012-00125 Published 2024-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(5): 448-452. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To observe the efficacy of vitrectomy combined with subretinal injection of tissue plasminogen activator (t-PA) […]

Changes in refractive power and ocular biometrics before and after the onset of myopia in children: the Anyang Childhood Eye Study

Authors: Shi Menghai,  Huang Ying,  Li He,  Tu Yongfang,  Li Lei,  Kang Mengtian,  Wei Shifei,  Sun Yunyun,  Yin Lei,  Wang Ningli,  Li Shiming DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230913-00097 Published 2024-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(5): 453-461. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] […]

Comparison of the effect of delaying progression of myopia in children with defocus incorporated multiple segments spectacle lenses and orthokeratology

Authors: Li Xiuhong,  Fu Aicun,  Ji Na,  Wang Weiqun,  Lyu Yong,  Li Guangguang,  Zhao Bingxin,  Qin Jian DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220517-00222 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 339-346. Abstract                            【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To compare the effect of delaying […]

Correlation analysis of myopia aberration and objective depth of focus in the human eye

Authors: Zhang Mingdong,  Wang Yan,  Zhao Xinheng DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20221123-00545 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 347-353. Abstract                             【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To investigate the correlation between low-order and high-order aberrations and objective depth of focus in the […]