Novel mutation in the CRB1 gene in a family affected with Leber congenital amaurosis

Authors: Peng Haiying,  Zhou Zhongqiang,  Shi Pingling,  Tang He,  Wei Yuanmeng,  Li Miao,  Liang Yingjuan,  Nie Xiaodong,  Huang Aiguo
DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20190813-00347
Published 2020-09-10
Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(09): 780-782.

[View PDF] [Read Full Text]

Contributor Information      

Peng Haiying 
Henan Province People’s Hospital, Henan Eye Hospital, Henan Eye Institute, People’s Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450003, China
Zhou Zhongqiang
Henan Province People’s Hospital, Henan Eye Hospital, Henan Eye Institute, People’s Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450003, China
Shi Pingling
Henan Province People’s Hospital, Henan Eye Hospital, Henan Eye Institute, People’s Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450003, China
Tang He
Henan Province People’s Hospital, Henan Eye Hospital, Henan Eye Institute, People’s Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450003, China
Wei Yuanmeng
Henan Province People’s Hospital, Henan Eye Hospital, Henan Eye Institute, People’s Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450003, China
Li Miao
Henan Province People’s Hospital, Henan Eye Hospital, Henan Eye Institute, People’s Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450003, China
Liang Yingjuan
Henan Province People’s Hospital, Henan Eye Hospital, Henan Eye Institute, People’s Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450003, China
Nie Xiaodong
Henan Province People’s Hospital, Henan Eye Hospital, Henan Eye Institute, People’s Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450003, China
Huang Aiguo
Henan Province People’s Hospital, Henan Eye Hospital, Henan Eye Institute, People’s Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450003, China
(Read 77 times, 1 visits today)
Updated: December 15, 2022 — 2:43 am