Category: Clinical Experience

Novel mutation in the CRB1 gene in a family affected with Leber congenital amaurosis

Authors: Peng Haiying,  Zhou Zhongqiang,  Shi Pingling,  Tang He,  Wei Yuanmeng,  Li Miao,  Liang Yingjuan,  Nie Xiaodong,  Huang Aiguo DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20190813-00347 Published 2020-09-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(09): 780-782. Contributor Information Peng Haiying Henan Province People’s Hospital, Henan Eye Hospital, Henan Eye Institute, People’s Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450003, China Zhou Zhongqiang […]

Consistency of two new swept-source optical coherent biometry in myopia

Authors: Li Jin,  Pang Chenjiu,  Meng Zhihong,  Dai Lijuan,  Zhang Bo,  Fan Qi DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20190509-00210 Published 2020-06-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(06): 487-488. Contributor Information Li Jin Department of Ophthalmology, Henan Provincial People’s Hospital, Henan Eye Institute, Henan Eye Hospital, People’s Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450003, China Pang Chenjiu Department of Ophthalmology, Henan […]

Analysis of the curative effect of secondary intraocular lens implantation in different positions in children with congenital cataract

Authors: Chen Chunli,  Lyu Jiao,  Peng Jie,  Zhao Peiquan DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20200422-00278 Published 2020-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(05): 452-453. Contributor Information Chen Chunli Department of Ophthalmology, Shengli Oilfield Central Hospital, Dongying 257034, China(Chen Chunli is now a doctoral student in Tianjin Medical University Eye Hospital, Tianjin 257034, China) Lyu Jiao Department of Ophthalmology, Xinhua […]

A new surgical method assisted with neurosurgical microscope to extract deep intraorbital foreign body in five cases

Authors: Zhou Zhongqiang,  Yang Luyan,  Yang Xin,  Zhu Yixu,  Sun Daliang,  Yang Fan,  Qi Ranran,  Chai Chang DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-0160.2020.03.009 Published 2020-03-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(03): 210-211. Contributor Information Zhou Zhongqiang Henan Eye Institute, Henan Eye Hospital, People’s Hospital of Zhengzhou University, Henan Provincial People’s Hospital, Zhengzhou 450003, China Yang Luyan Yang Xin Zhu […]