Tag: Anisodine hydrobromide

Effectiveness and security of anisodine hydrobromide tablets in treating nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy: a Chinese multicenter nonrandomized controlled study

Authors: Yang Mo,  Song Honglu,  Zhou Huanfen,  Lai Mengying,  Xu Quangang,  Sun Mingming,  Fan Ke,  Cui Hongpei,  Wang Haiyan,  Jin Xin,  Sun Chuanbin,  Xiao Qing,  Wang Ying,  Zhao Zide,  Zhang Minglian,  Chang Yongye,  Chen Mengping,  Shen Zhanxing,  Yang Hui,  Xu Xiaoyu,   Li Zhiqing,  Xing Dongjun,  Dong Yu,  Yang Jinrun,  Ren Qian,  Li Li,  Zhang Wenfang, […]