Tag: Asymmetry

Association of peripheral axial length, retinal curvature with refraction in school-aged children

Authors: He Xi,  Hua Ziyu,  Li Shiming,  Yan Xin,  Jiang Yan,  Cai Zhining,  Liu Nufei,  Kang Yuting,  Ma Shuang,  Huang Lingyun,  Li Hanyue DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220228-00078 Published 2023-02-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(2): 140-145. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] […]