Tag: Cataract-microcornea syndrome

Genetic analysis of a Chinese family with cataract-microcornea syndrome

                           ·Clinical research· Genetic analysis of a Chinese family with a cataract-microcornea syndrome Zhang Daren1, Lu Lan2, Zeng Jie3, Li Danli4, Wang Yun4, Wang Xizhen4, Huang Li2, Fan Ning4, Liu Xuyang1,5 1Xiamen Eye Center of Xiamen University, Xiamen 361000, China; 2Department of Ophthalmology, […]