A new surgical method assisted with neurosurgical microscope to extract deep intraorbital foreign body in five cases

Authors: Zhou Zhongqiang,  Yang Luyan,  Yang Xin,  Zhu Yixu,  Sun Daliang,  Yang Fan,  Qi Ranran,  Chai Chang

DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-0160.2020.03.009
Published 2020-03-10
Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(03): 210-211.

[View PDF] [Read Full Text]

Contributor Information

Zhou Zhongqiang
Henan Eye Institute, Henan Eye Hospital, People’s Hospital of Zhengzhou University, Henan Provincial People’s Hospital, Zhengzhou 450003, China
Yang Luyan
Yang Xin
Zhu Yixu
Sun Daliang
Yang Fan
Qi Ranran
Chai Chang
(Read 34 times, 1 visits today)
Updated: December 27, 2022 — 8:07 am