Category: 2020, No. 03

Management of ophthalmic perioperative period during 2019 novel coronavirus disease(COVID -19) outbreak

Authors: Wang Xiaolei,Wang Zhen,Yao Chunlian, Li Shiying  Department of Ophthalmology, First Affiliated Hospital, Army Medical University,  Chongqing 400038,China Corresponding author: Li Shiying, Email: shiying_li@126.com [View PDF] [Read Full Text] [Abstract] Objective To explore the perioperative management and infection prevention methods for acute eye diseases during the outbreak of 2019 novel coronavirus disease (COVID -19). Methods […]

Ophthalmologists’ strategy for the prevention and control of coronavirus pneumonia with conjunctivitis or with conjunctivitis as the first symptom

Authors: Li Xuejie1 Wang Ming2 Chen Changzheng3 Yang Anhuai3 Jin Wei3 1 The First Clinical School of Wuhan University, Wuhan 430060, China; 2Clinical Laboratory Center, Renmin Hospital of Wuhan University,Wuhan 430060, China; 3Ophthalmic Center, Renmin Hospital of Wuhan University,Wuhan 430060, China; Corresponding author:Jin Wei,Email: ophthalmology_jw@sina.com [View PDF] [Read Full Text] [Abstract]  China is currently in […]

Novel coronavirus pneumonia combined with conjunctivitis:three cases report

Authors:Ye Ya1, Song Yanping1, Yan Ming1, Hu Cheng1, Chen Xiao1, Yu Juan1, Ren Xingfeng2 1Department of Ophthalmology, Ophthalmology Center of PLA, Central Theater General Hospital of PLA, Wuhan 430070, China; 2Department of Nephrology, Central Theater General Hospital of PLA, Wuhan 430070, China Corresponding authors: Song Yanping, Email:songyanping@medmail.com.cn; Ren Xingfeng, Email:renxf63@163.com [View PDF] [Read Full Text] […]

Aerosol formation during non-contact “air-puff” tonometry and its significance for prevention of COVID-19

Authors: Li Chunchun1, Tang Yuan2, Chen Zhangyan1, Wang Aisun1, Huang Xiaoqiong1, Chen Yanyan2, Qu Jia1 1Ophthalmology and Optometry, Eye Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou 325000, China; 2School of Optometry and Ophthalmology, Wenzhou Medical University, Wenzhou 325000, China Corresponding author: Chen Yanyan, Email: cyy@mail.eye.ac.cn;Qu Jia, E-mail:jqu@wz.zj.cn [View PDF] [Read Full Text] [Abstract] Objective To evaluate […]

New understanding and trends in the diagnosis and management of dry eye

Authors: Li Yingli,  Liu Zuguo,  Deng Yingping,  Hong Jing,  Jie Ying,  Jin Xiuming,  Li Wei,  Liang Lingyi,  Wang Hua,  Yuan Jin,  Zhang Hong,  Zhang Mingchang,  Zhao Shaozhen DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-0160.2020.03.001 Published 2020-03-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(03): 161-164. Abstract                               [View PDF] [Read Full Text] An […]

In vitroantimicrobial activity of diacerein on common ocular surface pathogens

Authors:Yue Juan,  Jian Shoujun,  Lyu Qixue,  Sun Shengtao,  Han Lei,  Liu Susu,  Zhang Hongmin DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-0160.2020.03.002 Published 2020-03-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(03): 165-168. Abstract                              [View PDF] [Read Full Text] Objective To study the antimicrobial activity of diacerein on common pathogens of the ocular […]

Efficacy and safety of modified chitosan eye drops in the treatment of Candida albicanskeratitis in rabbits

Authors:Yang Ruibo,  Gao Yichen,  Zhu Meng,  Niu Zhongwei,  Zhang Chen,  Liu Hui,  Huang Yue,  Gao Yunhua,  Zhao Shaozhen DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-0160.2020.03.003 Published 2020-03-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(03): 169-174. Abstract                              [View PDF] [Read Full Text] Objective To evaluate the clinical efficacy and safety of modified […]

Different contact lens case treatment methods for the elimination of pathogen biofilms associated with contact lens related microbial keratitis

Authors: Wang Shuai,  Wang Qiangyi,  Li Yutang,  Deng Juan,  Su Mingze,  He Lingyuan,  Wang Luwei,  Li Tong DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-0160.2020.03.004 Published 2020-03-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(03): 175-180. Abstract                               [View PDF] [Read Full Text] Objective To investigate the biofilm-forming abilities of pathogens associated with contact […]

Association between recurrent corneal erosion syndrome and Demodexinfestation or meibomian gland dysfunction

Authors:Xu Man,  Yang Lan,  Niu Xiaoguang DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-0160.2020.03.005 Published 2020-03-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(03): 181-185. Abstract                              [View PDF] [Read Full Text] Objective To investigate the effect of Demodex palpebralis infestation and meibomian gland dysfunction(MGD) on the incidence of recurrent corneal erosion syndrome (RCES). […]

Effect of sodium hyaluronate eye drops on IOL-Master 700 measurement parameters in moderate and severe dry eye and non dry eye patients

Authors: Li Jinglan,  Ye Zi,  Ma Tianju,  Gao Yi,  Yang Qinghua,  Li Zhaohui DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-0160.2020.03.006 Published 2020-03-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(03): 186-191. Abstract                               [View PDF] [Read Full Text] Objective To assess the changes in IOL-Master 700 parameters after administering sodium hyaluronate eye drops […]