Category: Experimental Science

Inhibitory effect of exosome-loaded KV11 on corneal neovascularization via VDAC1 and autophagy

Authors: Chen Wenqian,  Du Wei,  Yu Wenzhen DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220402-00132 Published 2024-02-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(2): 108-116. Abstract                           【Read Full Text】【Download PDF】 Objective To investigate the effects and mechanism of exosome (EXO)-loaded kringle V11 (KV11) delivery on corneal neovascularization (CNV). Methods […]

Preventive and therapeutic effects of compound wild chrysanthemum eye pad on blue light-induced alteration of meibomian gland function in mice and its mechanism

Authors: Li Yong,  Huang Caihong,  Li Qingjian,  Wang Yuqian,  Lyu Yufei,  Zhang Zhaoqiang,  Hu Jiaoyue,  Liu Zuguo DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230217-00055 Published 2024-02-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(2): 117-128. Abstract                           【Read Full Text】【Download PDF】 Objective To investigate the preventive and therapeutic effects of […]

Structural and functional parameters of adult Macaca fascicularis retina

Authors: Liao Keren,  Peng Bin,  Zheng Hongmei,  Liu Yifan,  Shen Yin DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220416-00167 Published 2024-01-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(1): 12-18. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To measure the retinal structural and functional parameters of adult Macaca […]

Metabolomics study of kidney tissue in a mouse model of oxygen-induced retinopathy

Authors: Dong Lijun,  Qi Hui,  Yang Yuhang,  Mao Xingxing,  Zhang Guoming,  Zhang Shaochong,  Lei Hetian DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220526-00248 Published 2024-01-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(1): 19-28. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To explore the effects of hyperoxic environments […]

Inhibitory effect of curcumin on malignant biological behavior and Wnt/β-catenin pathway of uveal melanoma cells

Authors: Sheng Xiaohong,  Wang Liming,  Zhao Xin,  Xin Xiangyang DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220419-00170 Published 2024-01-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(1): 29-37. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To explore the inhibitory effect of curcumin on the malignant biological behavior of […]

Mechanism of curcumin in the treatment of diabetic retinopathy based on network pharmacology and molecular docking

Authors: Du Yuanyuan,  Wang Yiyun,  Zhao Rong,  Zhang Ji,  Ji Xiaoyan,  Lu Jiayu,  Ji Fangfang,  Lou Hui,  Jiang Ziyuan,  Huang Jiang DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220314-00105 Published 2023-12-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(12): 1152-1159. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To […]

Inhibitory effect of indocyanine green on biological behavior and transdifferentiation of human lens epithelial cells and its mechanism

Authors: Liu Yajun,  Zhao Yingdi,  Zhang Wenwen,  Zhang Si,  He Zifang,  Chen Feifei,  Xie Zhenggao DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220817-00380 Published 2023-12-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(12): 1160-1168. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To investigate the inhibitory effect of indocyanine […]

Detrimental effects of soot from air pollution on tear film function in mice

Authors: Jiao Jingyi,  Liu Lin,  Xiao Kang,  Liu Qian,  Long Qin DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20221206-00573 Published 2023-11-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(11): 1059-1064. Abstract                            【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To observe the detrimental effect of airborne black carbon suspension solution of […]

Protective effect of COG1410 on the survival of retinal ganglion cells in mice with retinal ischemia-reperfusion injury and its mechanism

Authors: Zhao Ru,  Luo Jinyuan,  He Tao,  Xing Yiqiao DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20221116-00534 Published 2023-11-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(11): 1065-1075. Abstract                            【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To explore the effects of apolipoprotein E-mimetic peptide COG1410 on M1/M2 microglia polarization and […]

Dedifferentiation and regulation mechanism of TNF-α on orbital fibroblasts in thyroid-associated ophthalmopathy

Authors: Jing Yapeng,  Huang Xiaoming,  Wu Tong,  Jian Tianming,  Shi Shuangshuang,  Zhao Liang,  Sun Fengyuan,  Tang Dongrun DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20210119-00051 Published 2023-11-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(11): 1076-1083. Abstract                            【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To investigate the effect of tumor […]